Dekontaminační stany

Naše dekontaminační sestavy řeší jak dekontaminaci osob, tak dekontaminaci zasahujících.

Dekontaminace zasahujících

Dekontaminace zasahujících se provádí mokrým způsobem na stanovišti dekontaminace zasahujících (dále jen „SDZ“).

Pro dekontaminaci průmyslových škodlivin nepolárního charakteru dekontaminační směs obsahuje tenzid, detergent nebo saponát pro snížení povrchového napětí. Po nánosu dekontaminační směsi musí následovat ihned oplach vodou. V těchto případech neplatí žádná expoziční doba, oplach je třeba provést do cca 30 sekund, aby směs s kontaminantem na oděvu nezaschla.

Pro průmyslové škodliviny polárního charakteru (látky mísitelné s vodou nebo v ní rozpustné) lze nanášení dekontaminační směsi úplně vynechat, je však nutné se důkladně opláchnout vodou (např. osprchovat se v dekontaminační sprše). 1 Např. zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení 1272/2008/ES, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů. 2 Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, ve znění pozdějších předpisů. BŘ – ML č. 17/L str. 2

V případě kontaminace BCHL je součástí SDZ kontrola kontaminace, která je obvykle umístěna na výstupu z dekontaminační sprchy. 8) V případě BCHL se do sběrných nádrží s odpadní vodou po dekontaminaci přidává dekontaminační činidlo tak, aby koncentrace činidla v odpadní vodě byla alespoň stejná jako koncentrace činidla v dekontaminační směsi použité pro dekontaminaci osobních ochranných prostředků. Např. do 100 litrů odpadní vody se přidá 20-25 litrů roztoku chlornanu sodného (tab. č. 3). Po zamíchání a době působení 30 min se zkontroluje pH. Je-li pH nižší než 6, neutralizuje se roztok neutralizačním prostředkem (např. páleným nebo hašeným vápnem) na pH 7-9. O dalším nakládání s odpadní vodou rozhoduje Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Dekontaminace osob

Velitel zásahu rozhoduje o tom, zda se provede dekontaminace osob suchým nebo mokrým způsobem.

Dekontaminace suchým způsobem se provádí pouhým svlečením vrchní části oděvu v místě určeném pro odkládání kontaminovaných oděvů tak, aby nedošlo ke kontaminaci těla. Oděv se roluje nebo se rozstříhá, nikdy se nepřetahuje přes hlavu a odkládá se do uzavíratelných obalů. Dále se provede odstranění nebezpečné látky z odkrytých částí těla otíráním dekontaminačním činidlem, popř. pitnou vodou, vypláchnutím úst, nosu a očí pitnou vodou nebo speciálním roztokem (borová voda nebo fyziologický roztok). Dekontaminace suchým způsobem se uplatňuje v případech potřeby rychlé dekontaminace velkého počtu osob 3 .

Dekontaminace osob mokrým způsobem se provádí na stanovišti dekontaminace osob (dále jen „SDO“). Není-li SDO k dispozici, lze provést dekontaminaci malého množství osob v SDZ s tím, že dekontaminace osob se nesmí provádět v SDZ, kde se zároveň provádí dekontaminace zasahujících. V tomto případě je pro dekontaminaci zasahujících nutné další SDZ nebo provedou hasiči zjednodušenou dekontaminaci. 12) Dekontaminace těla mokrým způsobem se provádí řádným omytím celého těla včetně vlasů tekutým mýdlem nebo dekontaminačním činidlem. Po důkladném osprchování vodou o teplotě nepřesahující 37o C následuje osušení a oblečení do náhradního oblečení.